ឯកឧត្តម សុខ លូ ចុះចែកអំណោយប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រនៅស្រុកស្ទោង