អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាការពារភូមិ ដែលលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត ចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាល ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស ប្រកាសជំហររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបន្តជាមិត្ត ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស ប្រកាសជំហររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបន្តជាមិត្ត ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា