សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនសរុបចំនួន ៦០នាក់ និងអាគារសិក្សាកម្ពស់៤ជាន់