សមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀត សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួល​បាន​សេវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព ដែលបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលឱ្យកាន់តែ​រីកចម្រើន