អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស ប្រកាសជំហររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបន្តជាមិត្ត ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា