អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បន្តចែកអង្ករចំនួន ១០តោនជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៥០គ្រួសារ