ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សំណេះសំណាល ជាមួយប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកាគណបក្សខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ និង បង្ហាញសមាសភាព បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ