ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីចំនួន ៤ រូប នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត