អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រតិបត្តិក្រុងស្រុក ខិតខំទប់ស្កាត់លុបបំបាត់ឱសថក្លែងក្លាយ និងសេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់