អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ប្តេជ្ញាយកផ្ការំដួលបីទងឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២១