ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត បានចុះពិនិត្យដីស្រែប្រាំង និងស្រែប្រដេញទឹក