ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត ចុះពិនិត្យទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង