កិច្ចប្រជុំពិសេសអំពីការគ្រប់គ្រងទូកង របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល