ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា