ឯកឧត្តម សុខ លូ ចែកអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងចាស់ជរា មកពី ៨ សង្កាត់ ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន