ឯកឧត្តម សុខ លូ សំណេះសំណាលជាមួយមេឃុំ និងចៅសង្កាត់ក្នុងឱកាសកាន់តំណែងថ្មី