សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅអុចធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធអ្នកមានគុណ