កម្ពុជា-ថៃ ប្តេជ្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យបាន ១៥ប៊ីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២០