សត្វចិញ្ចឹមប្រមាណ២៥០ក្បាល របស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំបារាយណ៍ ស្រុកបារាយណ៍ ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត