ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាង ១៩១ នាក់