ឯកឧត្តម សុខ លូ៖ សុខសន្តិភាព គឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូន នៅថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខដ៏ខ្លី