ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ ១៩៦គ្រួសារ នៅស្រុកប្រាសាទសំបូរ ទទួលបានអំណោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា