ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង១.០០០នាក់