ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ប្រមាណ ១.០០០នាក់