សហគមន៍កសិកម្មផលិតស្រូវចំណីខេត្តកំពង់ធំចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយក្រុមហ៊ុន AMRU RICE