ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ញឹម វណ្ណដា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារគ្រោះមហន្តរាយ ៧ខែដើមឆ្នាំ និងទិសដៅបន្ត របស់ខេត្តកំពង់ធំ