អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីដីក្រុមហ៊ុន ត្រឹង សាន ដើម្បីវិនិយោគចំណតរថយន្ត និងស្តង់លក់ទំនិញ នៅស្រុកសន្ទុក