ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ធំ ប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ១១នាក់