រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍ អរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយ សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (CHPAA) ផ្តល់នូវសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ និងពិនិត្យព្យាបាលរយៈពេល ៥ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ