អភិបាល ខេត្តកំពង់ធំ ក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវមានវិធានការអប់រំ ដល់ប្រជាជន ក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីលើកកម្ពស់បង្ការ-ពន្លត់អគ្គិភ័យ