ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ឧបត្ថម្ភ ទឹកបរិសុទ្ធចំនួន ១ម៉ឺនកេស និងបន្តដឹកទឹកស្អាត ចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុកស្ទោង រយៈពេលបីថ្ងៃ