ឯកឧត្តម គង់ វិមាន ពិនិត្យផ្ទះដួលដោយខ្យល់កន្រ្តាក់ និងពិនិត្យផ្លូវលំ