ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សនៅស្រុកកំពង់ស្វាយ