ឯកឧត្តម សុខ លូ អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោត ហើយសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក មានតម្លៃខ្ពស់ណាស់