ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំនិងកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្ត (២០១៩ ២០២១)