ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួប ២៩ឆ្នាំ ព្រះសពព្រះគ្រូសេរីថេ កើត វ៉ាយ និងជាព្រះសពព្រះធម្មរោ ឈាង លី វត្តសំរោងមានជ័យ ហៅវត្តលាពាក្យ ស្រុកកំពង់ស្វាយ