ឯកឧត្តម គង់ វិមាន ក្នុងកម្មវិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស នៅស្រុកស្ទោង