ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានបក្សស្រុក-ក្រុង