ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងអន្តរជាតិ ១ តុលា ២០១៧