ឯកឧត្តម សុខ លូ សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សស្រុកសន្ទុក