វិធីទាញយក CamNEC Newx ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៅរាជធានី ខេត្ត ពីវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ Online របស់ គ.ជ.ប


វិធីទាញយក CamNEC Newx ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៅរាជធានី ខេត្ត ពីវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ Online របស់ គ.ជ.ប