ឯកឧត្តម គង់ វិមាន ប្រជុំគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ រឹតបន្តឹងផលិតផលនាំចូលខេត្ត


ឯកឧត្តម គង់ វិមាន អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំប្រជុំគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ រឹតបណ្តឹងការនាំ
ចូលផលិតផលហួសគុណភាពពីប្រទេសជិតខាង ក្នុងការតាំងលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ធំ។ ពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ឯកឧត្តម បានណែនាំឲ្យក្រុមការងារត្រូវចេះសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តការងារ ដោយត្រួតពិនិត្យទំ
និញនាំចូលមកលក់ និងចែកចាយតាមទីផ្សារ ដែលហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់៕

13344584_287982188214991_5726375635821412156_n

13315645_287983058214904_5527272723976496061_n 13319814_287983078214902_3515851050524821852_n 13321912_287983051548238_1592079257678212918_n 13327445_287983084881568_3958908869328277214_n 13330946_1786938028259422_5255383333641120118_n  13346670_1786938061592752_4403081379812023312_n 13346925_287982438214966_807975066779395148_n