មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ធំ ផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន


13434841_708471695959336_1317608691680877974_n