ឯកឧត្តម សុខ លូ លើកឡើងពីប្រព័ន្ធទទួល និងបញ្ចូនព័ត៌មាន


ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងនាមប្រធានមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានខេត្តកំពង់ធំ បានដឹកនាំការប្រជុំរួមទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីក្រុង/ស្រុក មន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្ត ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់Telegram WhatsApp’s Facebook Group Gmail Google Drive Drop Box…។
សង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅរដ្ឋបាលខេត្តទាំងមូល នឹងមានការជឿនលឿនផ្នែកទំនាក់ទំនង រួមទាំងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ផងដែរ។

13876268_753643264776619_7332903373490202562_n

13729071_753643278109951_1831829551354435090_n

13731689_753643364776609_119628073427457336_n

13873007_753643294776616_6923149867590110223_n

13873177_753643288109950_4300935746431525781_n