ឯកឧត្ដម សុខ លូ បានចុះពិនិត្យដីសារពើភ័ណ្ឌមន្ទីរអប់រំជូនប្រជាជន និងមន្ដ្រីរាជការ