ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន និងកិច្ចប្រជុំស្តីពីសោភណទីក្រុងស្ទឹងសែន


ថ្ងៃទី ៧ កញ្ញ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលាខេត្ត ឯកឧត្ដម អ៊ុត សំអន អភិបាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការដាក់របាកាត់ទទឹងផ្លូវ ក្នងក្រុងស្ទឹងសែន។ ឯកឧត្ដម មានប្រសាសន៍ពីការរៀបចំធ្វើឆ្អឹងដែកតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុង ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ពិសេសទីក្រុងស្អាត។ ឯកឧត្ដម បានជុំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជំនាញ
មន្ទីរ ស្ថាបន័ ពាក់ព័ន្ធ រួមគ្នាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀត ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ ក្រុងស្ទឹងសែន កាន់តែមានការអភិវឌ្ឍ រីក ចម្រើន និងស៊ីវិល័យ ៕

14222266_1646075975682991_8929179107474878004_n

14233258_1646075999016322_3761492822094402065_n

14264025_1646076069016315_7108774938438780211_n