ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន សំណេះសំណាលជាមួយកងទ័ពទើបត្រឡប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារ