ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ចាន់ ក្នុងពិធីប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខលើដងផ្លូវទើបជួលជុលថ្មី