អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិត ១០០ នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ កំពង់ធំ ដែលផ្តល់ជូនដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ។ សូមទាក់ទងនៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន ខេត្តកំពង់ធំ ៕


លិខិតCPPអាហាររូបករណ៍