ពិធីបេះផ្កាប្រជាធិបតេយ្យ អបអរសាទរគរុសិស្សជំនាន់ទី ៣៥ នៅសាលាគរុកោសល្យខេត្ត